search-close

WETTELIJK

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Software Oplossing GmbH
Talacker 41
8001 Zürich
Zwitserland
CHE-134.783.033
info@alcads.com

LEES DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR. Door DEZE Alcads WEBSITE (inclusief maar niet beperkt tot alcads.com, cad-alcad.com, al-cad.com, alcadsoftware.com, alcads.es, alcad21.es, al-cad.es, alcads.fr, alcad-software.fr) te GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN (DE OVEREENKOMST). DE PARTIJEN BEVESTIGEN DAT DEZE OVEREENKOMST EN ALLE BIJBEHORENDE DOCUMENTATIE IN HET ENGELS ZIJN EN ZULLEN WORDEN OPGESTELD. (LES PARTIES CONFIRMENT LEUR VOLONTÉ QUE CETTE CONVENTION DE MÊME QUE TOUS LES DOCUMENTS Y COMPRIS TOUT AVIS QUI S’Y RATTACHE, SOIENT REDIGÉS EN LANGUE ANGLAISE).

1. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle intellectuele eigendomsrechten in verband met de Alcads Site en de tekst, software, muziek, geluid, foto’s, video, afbeeldingen, domeinnamen, URL’s, advertenties, commercieel geproduceerde informatie en andere materialen op de Alcads Site (Alcads content), met inbegrip van maar niet beperkt tot inventieve concepten, knowhow, publiciteitsrechten, handelsmerken, trade-dress, handelsgeheimen, auteursrechten en octrooien (Intellectuele Eigendom), zijn het exclusieve eigendom van Alcads nv) of haar externe licentiegevers, en mogen, behalve zoals bepaald in deze Overeenkomst, op geen enkele manier worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, geüpload, gedownload, verzonden of gedistribueerd. Behalve zoals bepaald in deze Overeenkomst, verleent Alcads u geen expliciete of impliciete rechten op Intellectuele Eigendom van Alcads of derden. Het Intellectuele Eigendom van Alcads wordt beschermd door auteursrechten, handelsgeheimen en andere wetten inzake intellectuele eigendom en door internationale verdragen, die allemaal rechten en verplichtingen verschaffen die een aanvulling vormen op de rechten en verplichtingen die in deze Overeenkomst worden uiteengezet.

2. gebruik van alcads

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u de Inhoud van Alcads alleen mag gebruiken zoals uitdrukkelijk toegestaan door Alcads of zijn externe licentiegevers, voor zover van toepassing. U mag Inhoud van Alcads downloaden, bekijken, kopiëren en afdrukken, met inachtneming van het volgende: (a) de Inhoud van Alcads mag uitsluitend worden gebruikt voor persoonlijke, informatieve, niet-commerciële doeleinden; (b) kennisgevingen van eigendomsrechten mogen niet worden verwijderd of gewijzigd; en (c) de Inhoud van Alcads mag op geen enkele manier worden gewijzigd of aangepast.

3. HANDELSMERKEN

Alle afbeeldingen, logo’s, paginaheaders, knoppictogrammen, scripts, commerciële markeringen en servicenamen van Alcads zijn geregistreerde handelsmerken, handelsmerken of handelsopmaak van Alcads. De handelsmerken en het handelsimago van Alcads mogen niet worden gebruikt in verband met producten of diensten die niet van Alcads zijn, op een manier die verwarring kan veroorzaken bij klanten of op een manier die Alcads in diskrediet brengt. Alle andere handelsmerken die geen eigendom zijn van Alcads en die op de website van Alcads verschijnen, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars, die al dan niet gelieerd zijn aan, verbonden zijn met of gesponsord worden door Alcads.
IntelliCAD en het IntelliCAD logo zijn geregistreerde handelsmerken van het IntelliCAD Technology Consortium in de Verenigde Staten en andere landen. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaars. IntelliCAD Technology Consortium is niet gelieerd aan Autodesk, Inc. DWG is het native bestandsformaat voor Autodesk® AutoCAD® software en is in sommige landen een handelsmerk van Autodesk, Inc. IntelliCAD Technology Consortium is niet gelieerd aan Autodesk, Inc.

4. VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE GEBRUIKER

Als tegenprestatie voor uw gebruik van de Alcads Site, moet u: (1) te zorgen voor alle apparatuur die nodig is voor toegang tot en gebruik van de Alcads Site; (2) te zorgen voor uw eigen toegang tot het World Wide Web en eventuele kosten voor telefoondiensten of andere kosten in verband met uw toegang te betalen; en (3) akkoord te gaan met de voorwaarden van deze Overeenkomst. Als u beslist om producten of diensten te kopen of te gebruiken via de Alcads Site, gaat u ermee akkoord om: (1) bepaalde actuele, volledige en nauwkeurige informatie over uzelf te verstrekken als daarom wordt gevraagd tijdens het afrekenen (deze informatie wordt Klantinformatie genoemd); (2) uw Klantinformatie bij te houden en bij te werken zoals vereist om deze actueel, volledig en nauwkeurig te houden; en (3) alleen een dergelijke overeenkomst aan te gaan en dergelijke Klantinformatie te verstrekken als u ten minste 16 jaar of ouder bent, naast het feit dat u een dergelijke minimumleeftijd hebt, als de wetten van het land waar u verblijft dit vereisen om wettelijk een overeenkomst aan te gaan, uw ouder of wettelijke voogd dit namens u te laten doen. Als we merken dat een gebruiker jonger dan 16 jaar dergelijke producten of diensten gebruikt of koopt, zullen we de gebruiker laten weten dat hij hiervoor niet in aanmerking komt. We zullen ook alle klantgegevens uit onze bestanden verwijderen, behalve de gegevens die worden gebruikt om het kind van onze service te blokkeren. Alle klantgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de privacyverklaring van Alcads. Alcads behoudt zich het recht voor om uw recht om de Alcads Site te gebruiken te beëindigen of uw toegang tot de Alcads Site te blokkeren indien Alcads verneemt dat u Alcads valse, onnauwkeurige of misleidende Klantgegevens hebt verstrekt of dat u deze Overeenkomst anderszins hebt geschonden. Alcads behoudt zich het recht voor om de criteria voor toegang tot de Alcads Site te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen.

5. KOPPELINGEN NAAR OF COMMUNICATIE MET WEBSITES EN DIENSTEN VAN DERDEN

Alle links, inclusief doorklikmogelijkheden en andere advertenties en promoties, op de Alcads Site naar websites of bronnen van derden worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Door te klikken op een link naar een website van een derde partij erkent u en gaat u ermee akkoord dat, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld: (1) u de Alcads Site verlaat; (2) Alcads de inhoud, advertenties, orderafhandeling, facturering, klantenservice, producten of beschikbaarheid van websites of bronnen van derden niet heeft beoordeeld, er geen toezicht op houdt en geen controle heeft over de inhoud, advertenties, orderafhandeling, facturering, klantenservice, producten of beschikbaarheid van websites of bronnen van derden, en dat u alle risico’s draagt in verband met het gebruik van websites of bronnen van derden; (3) Alcads is niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, voor verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen of beweerdelijk opgelopen door of in verband met uw gebruik van of vertrouwen op inhoud, producten of diensten die beschikbaar zijn op websites of bronnen van derden, of voor uw aankoop van producten van websites van derden waarvan de producten ook kunnen worden aangeboden via de Alcads Site.

6. GEBRUIKERSMATERIALEN

De Alcads Site bevat e-mail en andere functies waarmee u bestanden, gegevens, media, bestellingen, productaanvragen, afbeeldingen, tekst of andere informatie aan Alcads kunt bezorgen (Gebruikersmateriaal). Hierbij verleent u (of garandeert u dat de eigenaar van de rechten op de inhoud of informatie deze uitdrukkelijk heeft verleend) Alcads de wereldwijde, royaltyvrije en niet-exclusieve licentie om Gebruikersmateriaal (geheel of gedeeltelijk) te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, er afgeleide werken van te maken, te distribueren, uit te voeren en weer te geven en op te nemen in andere werken in welke vorm, media of technologie dan ook die nu bekend is of later wordt ontwikkeld op de Alcads Site. Gebruikersmateriaal omvat niet uw klantgegevens, die worden verwerkt in overeenstemming met de privacyverklaring van Alcads. U stemt ermee in Alcads geen Gebruikersmateriaal te verstrekken dat vertrouwelijk is. U begrijpt dat de technische verwerking en overdracht van informatie op de Alcads Site het volgende kan inhouden (a) transmissies via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van aansluitende netwerken of apparaten. In het geval dat u mededelingen of andere materialen toegankelijk maakt die inbreuk maken op de auteursrechten van een derde partij, zal Alcads uw toegang tot de Alcads Site beëindigen in overeenstemming met Alcads Auteursrechtenbeleid zoals hieronder uiteengezet.

7. PERSOONSGEGEVENS

Voor gedetailleerde informatie over het gebruik door Alcads van uw Klantgegevens en andere persoonlijke gegevens die u mogelijk indient, kunt u de privacyverklaring van Alcads lezen.

8. BELEID VOOR HET INDIENEN VAN IDEEËN

Alcads aanvaardt of overweegt geen ongevraagde ideeën, met inbegrip van maar niet beperkt tot ideeën voor nieuwe producten, diensten, reclamecampagnes, promoties, technologieën, processen, materialen, marketingplannen of productnamen. Het doel van dit beleid is om mogelijke misverstanden of geschillen te vermijden wanneer producten of diensten van Alcads (gezamenlijk, Alcads Producten) lijken op ideeën die aan Alcads zijn voorgelegd. Stuur geen ongevraagde ideeën of origineel materiaal (zoals creatief kunstwerk, voorbeelden, demo’s of andere werken) naar Alcads of iemand anders bij Alcads. Als u ons ondanks dit verzoek toch uw ideeën en materialen stuurt, begrijp dan dat Alcads uw ideeën of materialen niet als vertrouwelijk of als eigendom zal behandelen.

9. BEËINDIGING

Alcads kan deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen met of zonder opgaaf van reden. U stemt ermee in dat Alcads, naar eigen goeddunken, uw toegang tot de Alcads Site of een deel daarvan kan beëindigen, bestellingen die u hebt geplaatst voor producten of diensten via de E-Store kan annuleren, en Gebruikersmateriaal of Klantinformatie op de Alcads Site kan verwijderen en weggooien, om welke reden dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, gebrek aan gebruik, of indien Alcads van mening is dat u deze Overeenkomst hebt geschonden. U stemt ermee in dat elke beëindiging van uw toegang tot de Alcads Site kan worden uitgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving, en u erkent en stemt ermee in dat Alcads uw accountgegevens kan verwijderen in overeenstemming met de privacyverklaring van Alcads en/of verdere toegang tot de Alcads Site kan verhinderen. Verder gaat u ermee akkoord dat Alcads niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij als gevolg van de beëindiging door Alcads van uw toegang tot de Alcads Site. Indien u bezwaar hebt tegen een bepaling van deze Overeenkomst of eventuele latere wijzigingen daarvan, of indien u op enigerlei wijze ontevreden bent over de Alcads Site, is uw enige verhaalsmogelijkheid het annuleren van uw account door een annuleringsverzoek te sturen naar Alcads via ons contactformulier. Na bevestiging van uw verzoek wordt uw account geannuleerd en worden al uw Gebruikersmateriaal en Klantgegevens verwijderd in overeenstemming met de privacyverklaring van Alcads.

10. TOEGELATEN GEBRUIK

Als tegenprestatie voor uw gebruik van de Alcads Site, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat u als enige en volledig verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. U gaat ermee akkoord Alcads onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account of enige andere inbreuk op de beveiliging waarvan u op de hoogte bent.

U stemt ermee in dat u de Alcads Site gebruikt op een manier die in overeenstemming is met alle toepasselijke internationale, federale, staats- en lokale wetten, en, behoudens Alcads verplichtingen onder zijn Privacyverklaringerkent u dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle Gebruikersmaterialen die u uploadt, downloadt, verzendt of anderszins verwerkt met behulp van de Alcads Site.

U stemt ermee in om niet:

(a) upload, download or transmit via the Alcads Site any User Materials that are offensive, vulgar, profane, obscene, sexually explicit, pornographic, inflammatory, harassing, excessively violent, threatening, tortuous, invasive of another’s privacy or publicity rights, abusive, hateful, libelous or defamatory, plagiarized, harmful to minors, racially, ethnically, or otherwise objectionable in any way, infringe any patent, trademark, copyright, rights of publicity, intellectueel eigendomsrecht, een strafbaar feit vormt of aanmoedigt, de rechten van een partij schendt, anderszins aanleiding geeft tot strafrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid of in strijd is met lokale, provinciale, nationale of internationale wetgeving, directe links bevat (door één enkele klik) naar websites die informatie bevatten van het soort zoals beschreven in deze paragraaf, of ongevraagde promoties, reclamematerialen, “spam”, kettingbrieven of andere dergelijke verzoeken vormt;

(b) de Alcads Site te gebruiken om Gebruikersmateriaal publiekelijk uit te zenden, te verzenden of weer te geven voor “pay-per-download” of andere commerciële doeleinden, of die een virus, worm, Trojaans paard, sniffer of andere code bevatten die ontworpen is om informatie over andere gebruikers te verkrijgen of de functionaliteit of beschikbaarheid van een computerprogramma, database, de Alcads Site of een internethost te verstoren;

(c) uw identiteit te verhullen door spoofing, het vervalsen van headers, het gebruik van relayers van derden of het op andere wijze verhullen van de herkomst van verzonden Gebruikersmateriaal, waaronder het zich voordoen als een andere persoon of entiteit;

(d) de veiligheid van de Alcads Site, of enige diensten, systeembronnen, accounts, servers of netwerken verbonden met of toegankelijk via de Alcads Site of verbonden of gelinkte diensten, verstoren of hinderen, of op enige andere wijze misbruik maken van de Alcads Site, of een apparaat of software gebruiken die ontworpen is om technologische maatregelen te omzeilen die gebruikt worden om de toegang tot de Alcads Site of producten die beschikbaar worden gesteld op de Alcads Site te controleren;

(e) informatie over anderen, waaronder e-mailadressen, verzamelen zonder hun uitdrukkelijke toestemming;

(f) het in sublicentie geven, leasen, verhuren, verkopen, doorverkopen of anderszins overdragen van rechten op de Alcads Site of het exploiteren voor commerciële doeleinden van enig gebruik van de Alcads Site;

(g) de Alcads Site te wijzigen, te vertalen, te decompileren, te onderwerpen aan reverse-engineering, te disassembleren of afgeleide werken te creëren op basis van de Alcads Site, of de Alcads Site te omzeilen en rechtstreeks toegang te verkrijgen tot individuele onderdelen of producten die op de Alcads Site staan; of

(h) auteursrechten, handelsmerken, logo’s, symbolen of eigendoms- of andere wettelijke vermeldingen die worden weergegeven op de Alcads Site of in Inhoud van Alcads die wordt afgedrukt of gedownload via de Alcads Site, of die is opgenomen in of bij producten of diensten die via de Alcads Site worden ontvangen, wijzigen of verwijderen.

11. GEEN ANDERE GARANTIES

BEPERKT ALS BEPALT IN DE BEPERKTE GARANTIE IN DEZE OVEREENKOMST EN IN ELKE TOEPASSELIJKE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS VAN Alcads, WORDEN DE SITE VAN Alcads EN DE PRODUCTEN DIE ONDER DEZE OVEREENKOMST OP DE SITE VAN Alcads WORDEN AANGEBODEN “IN DE HUIDIGE STAAT” en “IN DE HUIDIGE STAAT” AANGEBODEN. EN “ZOALS BESCHIKBAAR” ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL, NIET-INBREUK, OF VEILIGHEID EN NAUWKEURIGHEID, EVENALS ALLE GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN DE HANDEL, DE GANG VAN ZAKEN OF HET VERLOOP VAN DE PRESTATIES. Alcads MAANDIGT NIEMAND OM GARANTIES TE MAKEN OP ZICHZELF EN U DIENT NIET TE VERTROUWEN OP ENIGE VERKLARING. Alcads EN HUN LEVERANCIERS EN DIENSTVERLENERS GARANDEER NIET DAT UW GEBRUIK VAN DE INTERNET SITE VAN Alcads ONBEKEND, TIJDIG, VEILIG, ERROR-VRIJ OF VIRUS-VRIJ ZAL ZIJN. Alcads EN HUN LEVERANCIERS EN DIENSTVERLENERS ONDERSCHRIJVEN NIET EN ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR (A) DE NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN ENIGE INHOUD, OF (B) DE CAPACITEITEN OF BETROUWBAARHEID VAN EEN PRODUCT OF DE SITE VAN Alcads BEKRIJGD VAN Alcads OF EEN DERDEN OF ANDERE BRON DAN ZOALS VERPLICHT ONDER TOEPASSELIJKE WETGEVING BETREFFENDE CONSUMENTENBESCHERMING. U BEGRIJPT EN STEMT ERMEE IN dat ENIG Alcads INHOUD EN/OF MATERIAAL DAT U DOWNLOADED, UPLOADED, STORED OF TRANSMITTED DOOR U WORDT GEBRUIKT VAN DE website van Alcads OP UW EIGEN RISICO IS GEWEZEN EN DAT U SLECHTS VERANTWOORDELIJK ZULT ZIJN VOOR ENIG SCHADE ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN, UPLOADEN, STOREN EN/OF TRANSMISSIE VAN ENIGER INHOUD EN/OF MATERIAAL. U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE IN dat PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN DERDEN DIE DOOR GEBRUIK VAN DE SLUITING VAN Alcads WORDEN AANGEKOCHTEN ALLEEN ZIJN BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN DE DERDEN EN TOEPASSELIJKE LICENTIEOVEREENKOMSTEN VOOR EINDGEBRUIKERS, EN Alcads HEEFT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN DERDEN. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE REIKWIJDTE VAN UITSLUITINGEN VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOEGESTAAN OF ANDERSZINS GEREGELD, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET VOLLEDIG VAN TOEPASSING ZIJN.

12. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

ZOVOORZICHTIG TOEGESTAAN DOOR DE WET, IN GEEN GEVAL ZULLEN Alcads, HUN LEVERANCIERS, LEVERANCIERS, DIENSTVERLENERS OF HUN ORGANEN, DIRECTEURS, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN IN CONTRACT, TORT, PRODUCT AANSPRAKELIJKHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS VOOR ENIGE SCHADE, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DIRECTE, BIJZONDERE, GEVOLG-, INDIRECTE, EXEMPLAIRE OF BESTRAFFENDE SCHADE (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, WINSTDERVING, BEDRIJFSONDERBREKING, CORRUPTIE VAN INHOUD, EN VERLIES OF INACCURACY VAN INFORMATIE), ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK, OF ONMOGELIJKHEID TE GEBRUIKEN, DE PRODUCTEN AANGEBODEN DOOR DE SITE VAN Alcads, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING VAN DE PRODUCTEN VAN Alcads OF ENIGE PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN DERDEN, OF VOOR DE KOSTEN VAN DE VERKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN DIENSTEN, AL OF NIET DIE SCHADE VEROORZAAKBAAR ZOU ZIJN EN EVEN ALS Alcads INGEVOLGD WAS DAT DIE SCHADE KAN OF MOGELIJK ZOU ZIJN. DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS INCLUSIEF, MAAR IS NIET BEPERKT TOT, DE OVERDRACHT VAN ENIGE VIRUSEN DIE UW APPARATUUR KUNNEN BINNENKOMEN, FOUT OF MECHANISCHE OF ELEKTRONISCHE APPARATUUR OF COMMUNICATIELIJNEN, TELEFOON OF ANDERE INTERCONNECTPROBLEMEN (bijv, U KUNT GEEN TOEGANG KRIJGEN TOT UW INTERNETPROVIDER), ONBEVOEGDE TOEGANG, DIEFSTAL, LICHAMELIJK LETSEL, MATERIËLE SCHADE, BEDIENINGSFOUTEN, STAKINGEN OF ANDERE ARBEIDSPROBLEMEN OF OVERMACHT. Alcads kan en wil geen ononderbroken, foutloze of veilige toegang tot de website van Alcads garanderen. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, ZODAT SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. ANDERE BEPALINGEN IN DEZE OVEREENKOMST NIET IN AANMERKING NEMEND, IS DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN Alcads VOOR SCHADE NIET MEER DAN $100,00 TOTAAL.

13. INDEMNITEIT

U gaat ermee akkoord Alcads en zijn leveranciers, licentiegevers, verkopers, dienstverleners, dochterondernemingen, filialen, functionarissen, agenten, co-branders of andere partners en werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke claim of eis, met inbegrip van redelijke advocaatkosten, ingediend door een derde als gevolg van of voortvloeiend uit uw gebruik van de Alcads Site, en Gebruikersmateriaal dat u indient, verzendt, opslaat, uploadt of downloadt via de Alcads Site, elk product dat u ontvangt via de Alcads Site, of enige schending van deze Overeenkomst of de rechten van anderen.

14. COPYRIGHTBELEID – bericht aan Alcads met betrekking tot vermeende schending van het auteursrecht

Alcads respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwacht van zijn gebruikers dat zij hetzelfde doen. In overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act (DMCA) heeft Alcads een agent aangesteld om kennisgevingen van vermeende schending van auteursrechten in verband met de Alcads-site te ontvangen. Alcads zal, na ontvangst van de juiste kennisgeving zoals hieronder uiteengezet, commercieel redelijke inspanningen leveren om dergelijk materiaal te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken, zoals uiteengezet in de DMCA. Als u van mening bent dat uw auteursrechtelijk beschermde werk of het auteursrechtelijk beschermde werk van een andere partij wordt geschonden, kunt u onze auteursrechtagent hiervan op de hoogte stellen:

Software Oplossing GmbH
Talacker 41
8001 Zürich
Zwitserland
CHE-134.783.033
info@alcads.com

Als u ons op de hoogte stelt van de vermeende schending van het auteursrecht, vermeld dan alle volgende informatie:

a) Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht;

b) Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop beweerdelijk inbreuk is gemaakt;

c) Identificatie van het materiaal waarvan beweerd wordt dat het inbreukmakend is en informatie die redelijkerwijs voldoende is om het materiaal te lokaliseren;

d) Informatie die redelijkerwijs voldoende is om contact op te nemen met de klagende partij, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres;

e) Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover geklaagd wordt niet geautoriseerd is door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet; en

f) Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is en, op straffe van meineed, dat de klagende partij bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop naar verluidt inbreuk wordt gemaakt.

Alcads behoudt zich het recht voor om uw gebruik van de Alcads Site te beëindigen voor elke werkelijke of vermeende inbreuk op het auteursrecht.

15. AANMELDINGEN

Alle kennisgevingen aan een partij dienen schriftelijk te gebeuren via ons contactformulier voor kennisgevingen aan Alcads, of naar het e-mailadres dat u aan Alcads verstrekt als onderdeel van uw Klantgegevens voor kennisgevingen aan u, of een ander adres dat door een van beide partijen kan worden opgegeven. Kennisgeving wordt geacht te zijn gegeven 48 uur nadat de e-mail is verzonden, tenzij de verzendende partij wordt meegedeeld dat het e-mailadres ongeldig is. Kennisgevingen aan Alcads kunnen ook per gewone post, gefrankeerd, worden verzonden naar het onderstaande adres van Alcads. Alcads kan ook kennisgevingen of berichten, of andere zaken van belang, uitzenden op deze website; dergelijke uitzendingen vormen een kennisgeving aan u.

16. UITVOER

U mag geen enkel deel van de Alcads Site of producten verkregen via de Alcads Site exporteren vanuit België of de export of herexport ervan toestaan, in strijd met beperkingen, wetten of reglementeringen van de Belgische autoriteiten, kosten en uitgaven (met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten en gerechtskosten) die voortvloeien uit een claim dat de Alcads Site, of een product of andere informatie of materialen verkregen van Alcads werden geëxporteerd of op een andere manier werden geopend, verzonden of getransporteerd in strijd met deze Sectie en alle toepasselijke wetten en voorschriften.

17. DIVERSEN

Volledige overeenkomst. Deze Overeenkomst (en eventuele aanvullingen of wijzigingen op deze Overeenkomst die wederzijds schriftelijk zijn overeengekomen door de partijen), en eventuele toepasselijke licentieovereenkomst(en) voor eindgebruikers, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en Alcads met betrekking tot de Alcads Site en aankopen via de E-Store. Hoewel Alcads zich het recht voorbehoudt om deze Overeenkomst te allen tijde te wijzigen, kunnen de voorwaarden en bepalingen in deze Overeenkomst niet door u worden gewijzigd tenzij zowel u als een bevoegde vertegenwoordiger van Alcads een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst ondertekenen.

Scheidbaarheid. Als een bepaling van deze Overeenkomst om welke reden dan ook onafdwingbaar wordt geacht, zal die bepaling alleen worden aangepast voor zover dat nodig is om haar afdwingbaar te maken, en die vaststelling zal geen invloed hebben op de afdwingbaarheid van de bepaling in kwestie of van de overige bepalingen van deze Overeenkomst.

Toepasselijk recht. Deze overeenkomst is onderworpen aan de toepasselijke Belgische wetten, zonder rekening te houden met conflicten van wettelijke bepalingen, en u stemt hierbij in met de exclusieve jurisdictie van de staats- en federale rechtbanken in België. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing op deze Overeenkomst.

Opdracht. Alcads mag zijn rechten en plichten uit hoofde van deze Overeenkomst overdragen zonder dat de overdracht wordt beschouwd als een wijziging van de Overeenkomst en zonder kennisgeving aan u. We zijn dan ontslagen van alle aansprakelijkheid. U mag deze Overeenkomst niet overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alcads. Alle rechten en verplichtingen op grond van deze Overeenkomst zijn bindend voor en komen ten goede aan de partijen bij deze Overeenkomst en hun respectieve opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.

18. Alcads E-STORE

De volgende bepalingen hebben specifiek betrekking op het e-tore gedeelte van de Alcads Site. Alle overige bepalingen van deze Overeenkomst zijn eveneens van toepassing op de E-Store:

Orderacceptatie. Uw ontvangst van een elektronische of andere vorm van orderbevestiging vormt geen aanvaarding door Alcads van uw bestelling voor producten of diensten die via de Alcads Site worden aangeboden, noch vormt het een bevestiging van Alcads aanbod om u een bepaald product of een bepaalde dienst te verkopen. Alcads behoudt zich het recht voor om op elk moment na ontvangst van uw bestelling deze om welke reden dan ook te accepteren, te weigeren of te beperken. Uw creditcard wordt pas belast als Alcads uw bestelling heeft geaccepteerd en klaargemaakt voor verzending of download. We kunnen aanvullende verificaties of informatie vereisen voordat we een bestelling accepteren. Prijzen en beschikbaarheid van producten en diensten die via de Alcads Site worden aangeboden, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Voor zover wij informatie verstrekken over de beschikbaarheid van Alcads Producten of producten en diensten die worden geleverd door externe verkopers, leveranciers, uitgevers en fabrikanten (gezamenlijk Producten van Derden), proberen wij zo nauwkeurig mogelijk te zijn.

Alcads garandeert echter niet dat productbeschrijvingen, productbeschikbaarheid of andere informatie op de Alcads-site nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of vrij van fouten is. Alcads is niet aansprakelijk voor een gebrek aan beschikbaarheid van Alcads Producten of Producten van Derden die u bestelt via de Alcads Site. Indien uw aankooporder of enige andere communicatie met Alcads bepalingen bevat die niet in overeenstemming zijn met deze Overeenkomst, prevaleert deze Overeenkomst.

Beveiliging. Het aankoopgedeelte van de E-Store is beveiligd. Dit betekent dat alle informatie die je ons stuurt, wordt beschermd door encryptie. Alle berichten worden verzonden in een versleutelde “digitale envelop” en geverifieerd om de identiteit van zowel de verzender als de ontvanger van de transactie te verifiëren. Geen enkele verbinding met het internet is echter volledig veilig. Als u te maken krijgt met frauduleus gebruik van uw creditcard als gevolg van winkelen bij Alcads, breng dan uw creditcardmaatschappij op de hoogte volgens de meldingsregels en -procedures. De meeste bedrijven dekken alle frauduleuze aankopen of stellen je aansprakelijk voor maximaal $50. Als uw creditcardmaatschappij creditcardfraude ontdekt en u aansprakelijk stelt voor een deel van de ongeautoriseerde kosten, en op voorwaarde dat de aankoop is gedaan via onze beveiligde server, zal Alcads u vergoeden voor de maximale aansprakelijkheid van $50.

Beperkte garantie. Alcads biedt via de E-Store zowel Alcads Producten als Producten van Derden aan. Bepaalde Alcads Producten en Producten van Derden kunnen onderworpen zijn aan licentieovereenkomsten voor eindgebruikers in aanvulling op deze Overeenkomst. In geval van tegenstrijdigheid tussen een bepaling van een Alcads Eindgebruikersovereenkomst en deze Overeenkomst, prevaleert de bepaling van de Alcads Eindgebruikersovereenkomst met betrekking tot de specifieke tegenstrijdige bepaling.

Alcads-producten. Gedurende de periode van dertig (30) dagen nadat u een Alcads Product hebt gedownload of binnen dertig (30) dagen nadat u een Alcads Product hebt ontvangen als het product naar u is verzonden in plaats van gedownload (Garantieperiode), zal Alcads, naar eigen keuze en zonder kosten, het Alcads-product vervangen als het niet voldoet aan de begeleidende documentatie van het product die van kracht was op het moment van verzending of download, of de aankoopprijs van het Alcads-product terugbetalen, op voorwaarde dat Alcads op geen enkele manier aansprakelijk is voor schade aan of defecten in een Alcads-product die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van uw misbruik of verkeerd gebruik van het product. Om het voordeel van deze beperkte garantie te ontvangen, moet het volgende gebeuren: (1) u moet Alcads op de hoogte brengen van uw claim van een vermeend defect of niet-conformiteit binnen de Garantieperiode; (2) u moet een Alcads-product terugsturen naar Alcads (als het product werd verzonden), of schriftelijk aan Alcads verklaren dat het product werd vernietigd (als het product werd gedownload); en (3) Alcads moet vaststellen dat het Alcads-product defect of niet-conform is. Indien het Alcads Product naar u werd verzonden en de verpakking ongeopend is, mag u het Alcads Product op uw kosten terugsturen naar Alcads voor een terugbetaling van de aankoopprijs.

Technische ondersteuning voor Alcads-producten. Gedurende de Garantieperiode zal Alcads u kosteloos technische ondersteuning bieden voor Alcads Producten. Als u na de Garantieperiode een pakket voor technische ondersteuning wilt aanschaffen, kunt u dit doen via de E-Store.

Producten van derden. Op alle Producten van Derden die via de E-Store worden besteld, zijn de voorwaarden van de Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers tussen u en de derde partij (Derde partij) (indien van toepassing) van toepassing, evenals eventuele andere beleidsregels en procedures van Derden. Alle garanties, onderhoud, updates, aansprakelijkheden of andere verplichtingen met betrekking tot Producten van Derden worden geleverd door de Derden en Alcads is niet verantwoordelijk voor Producten van Derden, behalve dat Alcads de retourzendingen van Producten van Derden naar Derden zal coördineren.

Belastingen. De prijzen die op de Alcads Site worden vermeld, zijn exclusief belastingen of andere overheidsheffingen op de verkoop, verzending, download of het gebruik van producten die aan u worden verkocht. Dergelijke belastingen en toeslagen kunnen, indien van toepassing, als afzonderlijke extra kosten worden weergegeven. U bent als enige verantwoordelijk voor, en betaalt op verzoek aan Alcads, een dergelijke belasting, heffing of aanslag, tenzij u aan Alcads een geldig certificaat van vrijstelling hebt verstrekt dat is afgegeven door of aanvaardbaar is voor de belastingdienst in kwestie.

Alle ALCADs PLUGINS prijzen zijn jaarlijkse betalingen. Gekochte ALCADs PLUGINS licentie is één jaar geldig en moet daarna opnieuw worden verlengd en betaald. ALCAD only CAD met de optie “permanente licentie” is een permanente licentie, eenmalig te betalen.

19. wijzigingen in overeenkomst of site van alcads

Alcads kan te allen tijde de bepalingen van deze Overeenkomst wijzigen, bijwerken of anderszins veranderen. Indien een wijziging van deze Overeenkomst voor u onaanvaardbaar is, kunt u uw gebruik van de Alcads Site of uw account onmiddellijk beëindigen. Indien u echter uw account niet beëindigt of de Alcads Site blijft gebruiken na de bekendmaking van een wijziging van deze Overeenkomst, wordt uw voortgezette gebruik beschouwd als een aanvaarding van die wijziging. We raden u dan ook aan om de Alcads Site van tijd tot tijd te bezoeken om de huidige versie van deze Overeenkomst te bekijken. Alcads behoudt zich het recht voor om de Alcads Site geheel of gedeeltelijk te wijzigen of stop te zetten, tijdelijk of permanent, met of zonder kennisgeving aan u, en is niet verplicht om de Alcads Site te ondersteunen of bij te werken. U erkent en gaat ermee akkoord dat Alcads niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij in het geval Alcads zijn recht uitoefent om de Alcads Site geheel of gedeeltelijk te wijzigen of stop te zetten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle nieuwe functies die de huidige Alcads Site uitbreiden of verbeteren onderworpen aan deze Overeenkomst.

Alle ALCADs PLUGINS prijzen zijn jaarlijkse betalingen. Gekochte ALCADs PLUGINS licentie is één jaar geldig en moet daarna opnieuw worden verlengd en betaald. ALCAD only CAD met de optie “permanente licentie” is een permanente licentie, eenmalig te betalen.

20. ERKENNING

U erkent dat (i) u deze Overeenkomst hebt gelezen en begrepen; en (ii) de Overeenkomst heeft dezelfde kracht en uitwerking als een ondertekende overeenkomst.

cart-close
back-to-top
Gratis testversie downloaden