search-close

LEGAL

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Software Solution GmbH
Talacker 41
8001 Zürich
Schweiz
E-post: info@alcads.com

Företagets namn: Software Solution GmbH

Dataskyddsombud:
Software Solution GmbH
info@alcads.com

Allmänt
Baserat på artikel 13 i den schweiziska federala konstitutionen och dataskyddsbestämmelserna i Schweiziska edsförbundet (dataskyddslagen, DSG) har varje person rätt till skydd av sitt privatliv samt skydd mot missbruk av sina personuppgifter. Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med lagstadgade dataskyddsbestämmelser samt denna integritetspolicy.

I samarbete med våra hostingleverantörer gör vi allt vi kan för att skydda databaserna så väl som möjligt mot obehörig åtkomst, förlust, missbruk eller förfalskning.

Vi vill påpeka att dataöverföring på Internet (t.ex. kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsbrister. Ett fullständigt skydd av uppgifter mot åtkomst av tredje part är inte möjligt.

Genom att använda denna webbplats samtycker du till insamling, behandling och användning av uppgifter i enlighet med följande beskrivning. Denna webbplats kan i allmänhet besökas utan registrering. Uppgifter som besökta sidor eller namn på besökta filer, datum och tid lagras på servern för statistiska ändamål utan att dessa uppgifter är direkt kopplade till din person. Personuppgifter, i synnerhet namn, adress eller e-postadress, samlas i möjligaste mån in på frivillig basis. Utan ditt samtycke kommer uppgifterna inte att vidarebefordras till tredje part.

Behandling av personuppgifter
Personuppgifter är all information som kan hänföras till en identifierad eller identifierbar person. En registrerad är en person om vilken personuppgifter behandlas. Behandling omfattar all hantering av personuppgifter, oavsett vilka medel och förfaranden som används, i synnerhet lagring, utlämnande, förvärv, radering, lagring, ändring, förstöring och användning av personuppgifter.

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med schweizisk dataskyddslagstiftning. I den utsträckning och i den mån EU:s dataskyddsförordning är tillämplig behandlar vi dessutom personuppgifter i enlighet med följande rättsliga grunder i samband med art. 6 (1) GDPR:
lit. a) Behandling av personuppgifter med samtycke från den registrerade.
lit. b) Behandling av personuppgifter för fullgörande av ett avtal med den registrerade samt för genomförande av motsvarande åtgärder före avtalets ingående.
lit. c) Behandling av personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss enligt någon tillämplig EU-lag eller enligt någon tillämplig lag i ett land där GDPR helt eller delvis är tillämplig.
lit. d) Behandling av personuppgifter för att skydda den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen.
lit. f) Behandling av personuppgifter för att skydda våra eller tredje parts berättigade intressen, såvida inte den registrerades grundläggande friheter, rättigheter och intressen väger tyngre. Berättigade intressen inkluderar i synnerhet vårt affärsintresse av att kunna tillhandahålla vår webbplats, informationssäkerhet, verkställandet av våra egna rättsliga anspråk och efterlevnad av schweizisk lag.

Vi behandlar personuppgifter under den tid som krävs för respektive syfte eller syften. När det gäller mer långsiktiga lagringsskyldigheter på grund av rättsliga och andra skyldigheter som vi omfattas av, begränsar vi behandlingen i enlighet därmed.

Kakor
Denna webbplats använder cookies. Det är små textfiler som gör det möjligt att lagra specifik information om användaren på användarens terminalutrustning medan användaren använder webbplatsen. Cookies gör det framför allt möjligt att fastställa användningsfrekvensen och antalet användare av sidorna, att analysera beteendemönster för sidanvändning, men också att göra vårt erbjudande mer kundvänligt. Cookies lagras även efter att en webbläsarsession har avslutats och kan hämtas när du besöker webbplatsen igen. Om du inte vill att detta ska hända bör du ställa in din webbläsare så att den vägrar att acceptera cookies.

En allmän invändning mot användningen av cookies som används för marknadsföringsändamål online kan göras för ett stort antal tjänster, särskilt när det gäller spårning, via den amerikanska webbplatsen http://www.aboutads.info/choices/ eller EU-webbplatsen http://www.youronlinechoices.com/. Dessutom kan lagring av cookies förhindras genom att inaktivera dem i webbläsarens inställningar. Observera att i detta fall kan inte alla funktioner i detta online-erbjudande användas.

Med SSL/TLS-kryptering
Denna webbplats använder SSL/TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, till exempel förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att adressraden i webbläsaren ändras från ””http://”” till ””https://”” och genom låssymbolen i webbläsarens rad.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de uppgifter som du skickar till oss inte läsas av tredje part.

Kontaktformulär
Om du skickar förfrågningar till oss via kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive de kontaktuppgifter du angav där, att lagras av oss i syfte att behandla förfrågningen och vid eventuella följdfrågor. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Nyhetsbrev
Om du vill ta emot det nyhetsbrev som erbjuds på denna webbplats behöver vi en e-postadress från dig samt information som gör att vi kan verifiera att du är ägare till den angivna e-postadressen och samtycker till att ta emot nyhetsbrevet. Ytterligare uppgifter kommer inte att samlas in. Vi använder dessa uppgifter uteslutande för att skicka den begärda informationen och vidarebefordrar dem inte till tredje part.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av uppgifterna, e-postadressen och användningen av dem för att skicka nyhetsbrevet, till exempel via ”avregistreringslänken” i nyhetsbrevet.

Upphovsrätt
Upphovsrätten och alla andra rättigheter till innehåll, bilder, foton eller andra filer på webbplatsen tillhör uteslutande operatören av denna webbplats eller de specifikt angivna upphovsrättsinnehavarna. För reproduktion av alla filer måste skriftligt medgivande från upphovsrättsinnehavaren inhämtas i förväg.
Den som begår ett upphovsrättsintrång utan samtycke från respektive rättighetshavare kan bli föremål för åtal och eventuellt skadestånd.

Ansvarsfriskrivning
All information på vår webbplats har kontrollerats noggrant. Vi gör vårt yttersta för att se till att den information vi tillhandahåller är aktuell, korrekt och fullständig. Trots detta kan förekomsten av fel inte helt uteslutas, så vi kan inte garantera fullständighet, noggrannhet och aktualitet av information, inklusive journalistisk-redaktionell karaktär. Ansvarsanspråk avseende skador som orsakats av användningen av någon information som tillhandahållits, inklusive all slags information som är ofullständig eller felaktig, kommer därför att avvisas.
Utgivaren kan ändra eller ta bort texter efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande och är inte skyldig att uppdatera innehållet på denna webbplats. Användningen av eller tillgången till denna webbplats sker på besökarens egen risk. Utgivaren, dess kunder eller samarbetspartners ansvarar inte för skador, såsom direkta, indirekta, oförutsedda, följdskador eller skadestånd, som påstås ha orsakats av besöket på denna webbplats och tar följaktligen inget ansvar för sådana skador.
Utgivaren tar inte heller något ansvar för innehåll och tillgänglighet på webbplatser från tredje part som kan nås via externa länkar på denna webbplats. Operatörerna av de länkade webbplatserna är ensamt ansvariga för deras innehåll. Utgivaren tar därför uttryckligen avstånd från allt innehåll från tredje part som kan vara straffrättsligt eller skadeståndsrättsligt relevant eller som kan kränka allmän anständighet.

Ansvarsfriskrivning
Författaren påtar sig inget ansvar för informationens riktighet, exakthet, aktualitet, tillförlitlighet och fullständighet.
Ansvarsanspråk mot författaren för materiella eller immateriella skador till följd av tillgång till, användning eller icke-användning av den publicerade informationen, missbruk av anslutningen eller tekniska fel är uteslutna.

Alla erbjudanden är icke-bindande. Författaren förbehåller sig uttryckligen rätten att utan föregående meddelande ändra, komplettera eller radera delar av sidorna eller hela erbjudandet, eller att tillfälligt eller permanent upphöra med publiceringen.

cart-close
back-to-top
Ladda ner gratis provversion